Yleiset toimintaperiaatteet

Code of conduct

1. Vastuullinen, eettinen ja kestävä toiminta

Olemme sitoutuneita toimimaan vastuullisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla sekä huolehdimme kestävän kehityksen mukaisesti ympäristöstä. Haluamme varmistaa, että asiakkaat ja muut sidosryhmät luottavat toiminnassamme näihin periaatteisiin ja edellytämme tätä myös liikekumppaneiltamme.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.

Otamme vastuullisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon päätöksenteossamme ja toiminnassamme.

2. Rehellisyys ja säädösten noudattaminen

Toimimme rehellisesti ja noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

3. Läpinäkyvä ja avoin viestintä

Kaikki toimintaamme liittyvä viestintä niin sisäisesti kuin sidosryhmillekin on läpinäkyvää, avointa ja tosiasioihin perustuvaa.

Viljavan tilinpäätös ja muu taloudellinen viestintämme perustuu oikeaan tietoon, ja ne on laadittu vakiintuneiden käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan.

4. Luottamuksellisuus

Pyrimme kaikin tavoin suojaamaan luottamuksellista aineistoa, asiakas- ja henkilötietoja sekä liikesalaisuuksia. Työntekijämme eivät saa ilmaista työssä saatuja luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille, niitä ei saa käsitellä ulkopuolisten kuullen eikä niitä saa käyttää omaksi hyödyksi.

Jokaisen työntekijämme on myös noudatettava tietoturvakäytäntöjämme ja niiden ohjeistuksia.

5. Työympäristö ja sidosryhmät

Kohtelemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Toimimme vain luotettavien yhteistyökumppanien kanssa.

Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai syrjintää. Hyväksymme ja arvostamme työyhteisössämme erilaisuutta, monimuotoisuutta ja kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti.

Emme hyväksy pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia ja noudatamme työsuhteisiin liittyviä säädöksiä.

6. Omaisuuden suojaaminen

Pidämme yhteisesti huolta Viljavan omaisuudesta. Henkilöstömme on vastuussa kukin omalta osaltaan yhtiön omaisuuden asianmukaisesta suojaamisesta vahingoittumiselta, väärinkäytöltä ja katoamiselta. Tällaista omaisuutta ovat kiinteä ja irtain omaisuus, rahavarat, tietojärjestelmät ja muu suojattu tieto.

7. Eturistiriitojen välttäminen

Pyrimme tunnistamaan ennakolta mahdolliset eturistiriidat ja siten välttämään tilanteita, joissa sellaisia voi syntyä. Henkilökohtaiset etumme eivät voi olla ristiriidassa Suomen Viljavan etujen kanssa.

8. Kilpailulainsäädäntö

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Työntekijämme eivät saa osallistua minkäänlaiseen toimintaan, joka rajoittaa kilpailua.

9. Petoksellisen toiminnan estäminen

Petoksellinen toiminta on kiellettyä. Tämän periaatteen vastaisia toimia arvioimme sisäisesti ja ilmoitamme ne tarvittaessa viranomaisille.

10. Code of Conductin sääntöjen noudattaminen

Yhtiön hallitus on hyväksynyt nämä eettiset toimintaperiaatteet 22.3.2023.

Periaatteet koskevat koko henkilöstöä ja johtoa. Edellytämme, että periaatteita noudatetaan ja niiden toteutumista edistetään kaikilla tasoilla yhtiössä.

Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstömme tuntee eettisten periaatteiden sisällön ja vaatimukset. Periaatteet kuuluvat henkilöstön perehdyttämisaineistoon.

Rohkaisemme henkilöstöämme ilmoittamaan välittömästi eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä omalle esimiehelle, yrityksen johtoryhmään kuuluvalle tai nimettömästi ilmoituskanavan kautta. Suhtaudumme kaikkiin yhteydenottoihin vakavasti ja käsittelemme ne luottamuksellisesti. Rikkomuksista ilmoittaminen ei saa vaikuttaa haitallisesti ilmoittajan työhön tai työsuhteeseen.

Näiden periaatteiden ohella toimintaamme ohjaa hyvä hallintotapa Corporate Governance ja raportoimme toiminnan vastuullisuudesta tilinpäätöksen yhteydessä.