Yleiset toimintaperiaatteet

Code of conduct.

Suomen Viljava on sitoutunut toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla. Viljava pyrkii varmistamaan, että kaikki asiakkaat ja muut sidosryhmät luottavat sen toimivan vastuullisesti sekä edellyttää vastuullista toimintaa myös liikekumppaneiltaan. Viljava edellyttää, että koko henkilöstö noudattaa eettisiä toimintaperiaatteita.

Viljavalla on lisäksi hyvän hallintotavan ohjeisto eli Corporate Governace sekä yritys raportoi yhteiskuntavastuullisesta toiminnastaan tilinpäätöksen yhteydessä.

1. Lakien ja asetusten noudattaminen

Viljava noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja seuraa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.

2. Läpinäkyvyys ja avoin viestintä

Viljavan sisäisen viestinnän sekä viestinnän sidosryhmien ja viranomaisten kanssa tulee olla avointa, läpinäkyvää ja tosiasioihin perustuvaa.

3. Luottamukselliset tiedot

Viljava pyrkii kaikin tavoin suojaamaan luottamuksellista aineistoa ja luottamuksellisia tietoja. Työntekijät eivät saa ilmaista luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille, eivätkä käyttää niitä omaksi hyödykseen.

4. Sidosryhmät ja toimintaympäristö

Viljava kohtelee työntekijöitään, asiakkaitaan, toimittajiaan ja muita sidosryhmiään oikeudenmukaisesti ja toimii yhteistyössä niiden kanssa. Viljava ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ikään, rotuun, uskontoon tai sukupuoleen katsomatta. Viljava kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia, ja työntekijöiden odotetaan huolehtivan velvollisuuksistaan. Viljava pyrkii estämään ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.

5. Korruption vastainen toiminta

Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen ovat ehdottomasti kiellettyjä. Viljava ja sen työntekijät eivät anna lahjuksia tai ryhdy muihin laittomiin toimiin liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi. Työntekijät saavat ottaa vastaan tai antaa ainoastaan nimellisarvoltaan kohtuullisia henkilökohtaisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia.

6. Kilpailu

Viljava noudattaa voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Viljavan työntekijät eivät saa osallistua minkäänlaiseen laittomaan toimintaan, joka rajoittaa kilpailua.

7. Petoksellisen toiminnan estäminen

Kaikenlainen petoksellinen toiminta on kiellettyä. Tämän periaatteen vastaisia toimia arvioidaan sisäisesti, ja ne ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

8. Taloudelliset tiedot

Viljavan tilinpäätös ja taloudellinen viestintä perustuvat oikeaan tietoon, ja ne on laadittu vakiintuneiden käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti.