2001

Kilpailuvirasto antaa päätöksensä Avena Yhtiöitä koskevassa selvityksessä osana Kilpailuviraston julkinen valta markkinoilla hanketta. Kilpailuvirasto on selvityksessään todennut että Avena Siiloilla on määräävä markkina-asema ulkomaankauppasatamissa sekä varastointipalvelujen alueellisilla markkinoilla Vaasan seutua lukuun ottamatta ja toisaalta kansallisilla viljan varmuusvarastoinnin markkinoilla. Määräävä markkina-aseman väärinkäyttö katsotaan loppuneeksi kun Avena Siilot julkaisi julkisen hinnastonsa jo vuonna 1999 sekä alensi sisämaan varastojen hinnoittelua. Myös hinnaston määräalennuskäytännöt ovat kustannusvastaavuudeltaan perusteltavissa ja mahdollistavat samalla toimivan kilpailun viljamarkkinoilla. Kilpailuvirasto toteaa päätöksessään, että viljamarkkinat ovat EU-jäsenyyden sekä kansallisen lainsäädännön johdosta ratkaisevasti uudelleen muotoutuneet ja muutokset Avena Siilojen menettelytavoissa sekä Huoltovarmuuskeskuksen viljan varmuusvarastointipalvelujen kilpailuttamisen myötä mahdollistavat toimivat kilpailuolosuhteet. Avena Siilojen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on lakannut ja Kilpailuvirasto päättää asian käsittelyn.