Viljava teki joulukuun 2019 alussa sidosryhmille yhteiskuntavastuukyselyn. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kunkin yhteiskuntavastuuseen liittyvän osa-alueen merkitystä ja Viljavan onnistumista niissä. Kysymykset olivat pääosin samoja kuin edellisessä, vuonna 2016 tehdyssä kyselyssä. Yleisenä trendinä näkyy selvästi, että Viljava on kehittänyt toimintaansa oikeaan suuntaan. Ero onnistumisen ja merkityksen välillä on kaventunut.